Wedstrijd-

reglement

Eerste Kok van België 2021

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet van 13 mei 2009.

De uiterste datum van inschrijving is gewijzigd: 15.07.2020

Het reglement van de wedstrijd “Eerste Kok van België 2021” is gewijzigd.
De uiterste datum van inschrijving is nu 15 juli 2020 in plaats van 15 juni 2020.

“EERSTE KOK VAN BELGIE 2021”

Wedstrijdreglement

GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW

Reglement van de wedstrijd voor de titel van 

“EERSTE KOK VAN BELGIE 2021”

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet
van 13 mei 2009

Art. 1
In het kader van haar activiteiten organiseert de “Club Prosper Montagné vzw” de nationale
wedstrijd voor de titel van “EERSTE KOK VAN BELGIE 2021”.
Deze wedstrijd is officieel erkend door het Ministerie van Middenstand als
meesterschapswedstrijd volgens de wet van 13 mei 2009.

Art. 2
De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de keuken, die hun activiteiten uitoefenen
op Belgisch grondgebied, ofwel als zelfstandige behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, ofwel al
tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming
eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en in regel met de fiscale en
sociale verplichtingen.

Art. 3
Om deel te nemen moeten de kandidaten een dossier indienen met volgende documenten:

1. Het recept en het economaat voor 10 personen voor de bereiding van een HOOFDGERECHT:
Mechelse koekoek en kalfszwezeriken.
Bereidingswijze en garnituren zijn vrij.

De club zorgt voor 3 Mechelse koekoek (marktklaar) en
1 kg gedegorgeerde hartzwezerik.

Dit recept zal ook door het leescomité gebruikt worden bij de selectie van de kandidaten.

2. Het recept en het economaat voor 10 personen voor het VOORGERECHT:
WORDT MAAR INGESTUURD NA ONTVANGST VAN DE BEREIDING,
MAAR VÓÓR MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020. 

De heer Peter Goossens deelt de bereiding mee 3 weken voor de wedstrijd.

3. Het recept en het economaat voor 10 personen voor de bereiding van een DESSERT:
Warme appelbereiding.
Deze recepten, die duidelijk en precies moeten zijn, zullen gaan over een creatie of
persoonlijke interpretatie, een vernieuwende werkwijze,….
Zij zullen getypt zijn in een Word-document, formaat A4, zonder hoofding of vermelding van
afzender, één exemplaar in het Nederlands en één exemplaar in het Frans.

4. Een blad met de volledige coördinaten van de deelnemer (naam, adres, telefoon, e-mail, enz.),
de beroepsloopbaan, op papier naar keuze en bijgevoegd in dezelfde omslag.

5. Een pasfoto.

6. Indien de kandidaat zich laat bijstaan door een coach (zie Art 5): de vermelding van de naam van
de coach is verplicht.
Om geldig deel te nemen moet het VOLLEDIG dossier per e-mail gestuurd worden naar
concours@club-prosper-montagne.be,
of onder gewone omslag, geadresseerd aan
Secretariaat van Club Prosper Montagné Residentie De Veste Komvest 34 8000 Brugge,
Het dossier moet aankomen voor 15 juli 2020. (De verzenddatum van de e-mail of de
poststempel geldt als bewijs).

Bij ontvangst van het dossier zal het secretariaat aan de kandidaat een ontvangstmelding
sturen, de dossierstukken een volgnummer geven en de lijst van de deelnemers geheim
houden tot na de officiële lezing door het leescomité.

7. De ingestuurde recepten en garnituren zijn definitief en moeten uitgevoerd worden tijdens de finale.

8. Het bestuur en de juryleden van de wedstrijd kunnen niet deel nemen aan proefsessies
ingericht door een kandidaat, dit op risico van uitsluiting van de kandidaat.

Art. 4
Het recept bestemd voor de selectie zal gelezen en beoordeeld worden door een leescomité
bestaande uit beroepsmensen. Dit comité, dat zijn beslissing zal verantwoorden, zal aan de
voorzitter de 5 recepten meedelen die weerhouden zijn voor de finale. De voorzitter zal de
nummers van de weerhouden kandidaten meedelen aan het secretariaat,
die hen zal uitnodigen voor de finale.

Art. 5
De finale zal plaats vinden op maandag 5 oktober 2020.
De kandidaten moeten de, voor de selectie, ingestuurde recepten bereiden:
– het recept van MECHELSE KOEKOEK dat als basis gediend heeft voor de selectie.
– de recepten van het VOORGERECHT en het NAGERECHT op basis van de recepten en
economaat, bezorgd bij de selectie.
Elke kandidaat mag zich tijdens de voorbereidingen, voorafgaand aan de finale, laten bijstaan
door een coach naar keuze, eventueel door een van de gewezen winnaars.
Elke kandidaat mag zich laten bijstaan door een assistent naar keuze.
De assistent mag niet ouder zijn dan 21 jaar en niet ouder dan de kandidaat.
Gsm’s en/of smartphones zijn niet toegelaten in de keuken tijdens de wedstrijd.
Er zal gekookt worden op inductie kookplaten.
Zowel kandidaat als assistent moeten, tijdens de wedstrijd, de door de wet voorziene
beroepskledij dragen:

  • Koksvest
  • Koksbroek
  • Koksmuts
  • Voorschoot
  • Veiligheidsschoenen
  • Handschoenen, indien nodig

Art. 6
De dag van de finale worden de vijf finalisten verwacht om 06.00uur ’s morgens in de lokalen
van Hotel en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 te 8000 Brugge.
Lottrekking bepaalt de volgorde van de kandidaten. De eerste kandidaat start om 06.45uur.
De andere volgen om de 20 minuten. Elke kandidaat heeft maximaal 6 uur de tijd: 4 uur om
het voorgerecht door te geven, 1.30 uur later moet het gerecht MECHELSE KOEKOEK 
doorgegeven worden en nog 30 minuten later het NAGERECHT.
Elke vertraging wordt negatief beoordeeld.

Art. 7
Alle bereidingen worden gedresseerd op 10 borden: 7 voor de degustatie jury en 3 voor de
technische jury. De kandidaten mogen hun eigen borden meebrengen, welke ook de kleur of
vorm is, maar zonder merk of kenteken, zodat de kandidaat niet kan geïdentificeerd worden.
Om alle betwistingen te vermijden zal de kandidaat alle producten meebrengen, nodig voor het
bereiden van de drie gerechten. Alle bereidingen, met uitzondering van de basisfonds, zullen
ter plaatse gerealiseerd worden, ook de versieringen of garnituren die dienen voor de
presentatie. Hierop zal strikt worden toegezien.

Art. 8
De heer Ferdy Debecker is ambassadeur van de wedstrijd “Eerste Kok van België 2021” en in
die hoedanigheid is hij President van de hieronder vermelde jury’s.
Het uitgevoerde werk wordt beoordeeld en gewaardeerd door een jury, verdeeld over vier groepen:
– een technische jury in de keuken, bestaande uit vakmensen, onder leiding van de Provoost- generaal.
– Een degustatiejury voor het voorgerecht. Zij werkt geïsoleerd van de kandidaten en de keuken.
Deze jury is samengesteld uit personaliteiten uit de gastronomie en de gespecialiseerde pers
en een afgevaardigde van de Minister van Middenstand.
– Een degustatiejury voor het hoofdgerecht. Zij werkt geïsoleerd van de kandidaten en de keuken.
Deze jury is samengesteld uit personaliteiten uit de gastronomie en de gespecialiseerde pers en een afgevaardigde van de Minister van Middenstand.
– Een degustatiejury die zal oordelen over het dessert. Zij bestaat uit deskundigen uit de
gastronomie en patisserie.

Art. 9
De resultaten worden bekend gemaakt rond 15u00.
De officiële prijsuitreiking vindt ’s avonds plaats op het banket van de Voorzitter.
​Alle finalisten met partner en assistent worden uitgenodigd door de Club.

Art. 10
De winnende finalist zal de titel dragen van:

“EERSTE KOK VAN BELGIE 2021”

Hij ontvangt, naast verschillende waardevolle prijzen, de trofee van de Club Prosper Montagné.

​De overige deelnemers worden:

“FINALIST VAN DE WEDSTRIJD EERSTE KOK VAN BELGIE 2021”

Art.11
Indien geen enkele finalist een voldoende resultaat behaalt, kan de jury beslissen om de titel niet toe te kennen.
In dat geval krijgt de best geklasseerde kandidaat een diploma van verdienste.

Art.12
Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder reserve, schikken naar dit reglement.

Art. 13
De Gastronomische Club Prosper Montagné behoudt zich het recht voor om de volledige tekst
van de ingezonden recepten te publiceren, met de naam van de auteur. De Club behoudt het
volledige eigendomsrecht over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of
onrechtstreeks op de wedstrijd betrekking hebben.

Art. 14
De winnaar zal aanvaarden om zij/haar medewerking te verlenen aan acties van de Club zelf of
in samenwerking met haar partners organiseert (televisie, media, reportages, promotionele aanwezigheid, enz.),
​in wederzijds belang en met de eerbiediging van beide partijen.